Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt Pine Supplies B.V. statutair gevestigd te Harderwijk, handelend onder de naam “TelecomSupplier”, aangeduid met de naam “TelecomSupplier” en worden de (rechts)personen tot wie een aanbod gericht is en/of met wie een overeenkomst tot stand komt, aangeduid met “de afnemer”.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met TelecomSupplier. Uitsluitend door TelecomSupplier schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn geldig. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met TelecomSupplier niet van toepassing.
 3. De nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. TelecomSupplier en de afnemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen.
 4. Onder ‘schriftelijke’ dient in deze algemene voorwaarden tevens te worden verstaan de elektronische variant, waaronder – niet uitsluitend – e-mail- en faxberichten wordt begrepen. Voor zover er verschil van mening ontstaat over het al dan niet ontvangen zijn van een elektronisch bericht, is de administratie c.q. zijn de log files van TelecomSupplier bepalend. In het geval van een geschil zal TelecomSupplier deze administratie c.q. log files aan de afnemer ter beschikking stellen.

 

Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst

 1. Een aanbod van TelecomSupplier geschiedt vrijblijvend en kan door TelecomSupplier worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd tot en met de derde dag na de kennisneming door TelecomSupplier van de aanvaarding van haar aanbod.
 2. Een aanbod van TelecomSupplier is gedurende 30 dagen na de verzenddatum daarvan geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door TelecomSupplier schriftelijk is verlengd.
 3. Indien door TelecomSupplier een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen TelecomSupplier en de afnemer eerst tot stand door het onvoorwaardelijk aanvaarden door de afnemer van het aanbod van TelecomSupplier en/of door het geven van uitvoering door TelecomSupplier aan een opdracht van de afnemer. Indien een aanvaarding door en/of opdracht van de afnemer afwijkt van het aanbod van TelecomSupplier, komt aan het aanbod doorslaggevende betekenis toe.
 4. Indien door TelecomSupplier geen aanbod is gedaan komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht van de afnemer door TelecomSupplier. Indien de schriftelijke aanvaarding afwijkt van de opdracht komt aan de aanvaarding doorslaggevende betekenis toe.
 5. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door TelecomSupplier en de afnemer schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. TelecomSupplier is bevoegd om de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.
 7. De afnemer is uitsluitend bevoegd de overeenkomst te annuleren, indien dat in die overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de afnemer de overeenkomst - rechtsgeldig - annuleert, rust op de afnemer de verplichting om aan TelecomSupplier te vergoeden de door TelecomSupplier in verband met het doen van het aanbod en het totstandkomen en uitvoeren van de overeenkomst gemaakte kosten en de uit het annuleren voortvloeiende schade. De door TelecomSupplier gemaakte kosten zullen gespecificeerd worden en schriftelijk aan de afnemer medegedeeld worden.
 8. TelecomSupplier is bevoegd de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen dan wel te ontbinden en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien:
  1. de afnemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen en te dien aanzien in verzuim is, waarbij in het geval van het verstrijken van een fatale termijn van presteren van de afnemer TelecomSupplier de afnemer niet in gebreke zal hoeven stellen;
  2. een tot het verlenen van - voorlopige - surseance van betaling van de afnemer strekkend verzoek is ingediend;
  3. een tot faillietverklaring van de afnemer strekkend verzoek is ingediend;
  4. een tot ontbinding en/of liquidatie van de afnemer, zijnde een rechtspersoon, strekkend besluit is genomen;
  5. de afnemer is overleden of onder curatele is gesteld. Indien TelecomSupplier reeds (deels) gepresteerd heeft, dan wel kosten heeft gemaakt als bedoeld in artikel 2, onder 3, zullen de rechtsopvolgers in het geval van overlijden van de afnemer de gemaakte kosten vergoeden uit hoofde van de algemene rechtsopvolging hunzijds.
  6. één of meer aandelen in de afnemer aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst zijn overgedragen;
  7. de door de afnemer geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan één of meer anderen is overgedragen;
  8. TelecomSupplier zal wegens het ontbinden van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen om de hiervoor bedoelde redenen nimmer enige schadevergoeding aan de afnemer verschuldigd zijn.
 9. Indien de overeenkomst ontbonden is, vallen de door de afnemer ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de afnemer niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij TelecomSupplier ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Door TelecomSupplier gefactureerde bedragen - in verband met verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst - is de afnemer na de ontbinding onmiddellijk verschuldigd en zijn derhalve direct opeisbaar.

 

Artikel 3 - Levering, afname en retournering

 1. De levering van goederen door TelecomSupplier aan de afnemer geschiedt op de plaats van vestiging van de afnemer en zal uitsluitend op een andere plaats geschieden indien dat schriftelijk is overeengekomen. TelecomSupplier is bevoegd om te leveren aantallen in delen te leveren.
 2. De kosten van transport, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering van door TelecomSupplier aan de afnemer te leveren zaken zijn voor rekening van de afnemer, ook indien op transport-, verzend-, invoer-, uitvoer-, opslag- en/of verzekeringsbewijzen anders is vermeld.
 3. Behoudens andersluidende nadere overeenkomst geschiedt de levering van zaken door TelecomSupplier na betaling door de afnemer van de voor - levering van - die zaken verschuldigde bedragen.
 4. Door TelecomSupplier kenbaar gemaakte leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van bij het totstandkomen van de overeenkomst aan TelecomSupplier bekende gegevens. Zij vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door TelecomSupplier zoveel mogelijk in acht worden genomen. TelecomSupplier komt door het enkel overschrijden van een door haar kenbaar gemaakte leveringstermijn niet in verzuim. Aan het enkele overschrijden van een door TelecomSupplier kenbaar gemaakte leveringstermijn kan de afnemer niet de bevoegdheid ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Indien TelecomSupplier verwacht een leveringstermijn te zullen overschrijden, zal TelecomSupplier zo spoedig mogelijk met de afnemer in overleg treden. TelecomSupplier is niet gebonden aan leveringstermijnen, die niet in acht kunnen worden genomen door na het totstandkomen van de overeenkomst buiten de macht van TelecomSupplier ingetreden omstandigheden.
 5. De afnemer is verplicht om op afroep te leveren zaken op de overeengekomen afroeptermijnen af te nemen. Indien ten aanzien van op afroep te leveren zaken geen afroeptermijnen zijn overeengekomen, is de afnemer verplicht om alle zaken uiterlijk 6 weken na het totstandkomen van de overeenkomst af te nemen.
 6. Door TelecomSupplier geleverde zaken zijn onverminderd het bepaalde in artikelen 3, lid 2, hierboven en artikel 5 hieronder voor risico van de afnemer met ingang van het moment waarop de afnemer of een hulppersoon van de afnemer de feitelijke beschikkingsmacht over deze zaken heeft.
 7. Onverminderd de inhoud van artikel 7 is TelecomSupplier zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht om door de afnemer aan TelecomSupplier geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de afnemer geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door TelecomSupplier van de reden van het retourneren. Door de afnemer aan TelecomSupplier geretourneerde zaken blijven voor risico van de afnemer en de afnemer is de overeengekomen bedragen verschuldigd tot dat TelecomSupplier de afnemer voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien TelecomSupplier geretourneerde zaken niet aanneemt, is de afnemer verplicht door TelecomSupplier in verband met geretourneerde zaken gemaakte kosten aan TelecomSupplier te vergoeden.
 8. Door de afnemer van TelecomSupplier geleverde zaken, die de afnemer geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
 9. De afnemer kan geen rechten ontlenen aan afwijkingen van door TelecomSupplier geleverde zaken ten opzichte van door TelecomSupplier bij een aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen en/of monsters, die voortvloeien uit het voorbeeldkarakter van bij het aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen en/of monsters.
 10. Voor alle bestellingen biedt Telecom Supplier gratis bezorging binnen de Europese Unie. Bij bezorging buiten de Europese Unie worden verzendkosten in overleg met de koper in rekening gebracht. De koper wordt altijd op de hoogte gebracht van deze kosten voordat hij een bestelling plaatst. Grote zendingen of speciale verzoeken kunnen ook resulteren in extra verzendkosten, de koper zal altijd vooraf worden geïnformeerd.
 11. Het retourneren van aan de afnemer geleverde goederen is mogelijk, mits het artikel binnen vijf werkdagen na ontvangst wordt geretourneerd. Na ontvangst van de retour gezonden goederen door TelecomSupplier wordt het factuurbedrag als tegoedsaldo aangemerkt. Dit tegoedsaldo zal worden afgetrokken van openstaande facturen, of in geval van bank of online betaling binnen 5 werkdagen worden gerestitueerd.

 

Artikel 4 - Prijs en betaling

 1. Alle door TelecomSupplier kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. Niet in een uitsluitend tot de afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen binden TelecomSupplier niet. Aan in een tot de afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.
 2. TelecomSupplier is bevoegd om overeengekomen prijzen en tarieven - met onmiddellijke ingang - aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van door TelecomSupplier te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.
 3. De kosten van uitvoering van na het aanbod van TelecomSupplier door de afnemer verzochte en door TelecomSupplier aanvaarde wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst niet voorziene moeilijkheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de afnemer.
 4. Facturen - waaronder pro forma facturen - van TelecomSupplier dienen te worden voldaan overeenkomstig de op het aanbod, de aanvaarding of de factuur van TelecomSupplier vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan (vervaldatum).
 5. Bedrijven of instellingen met een inschrijving bij de Kamer van koophandel kunnen bestellingen plaatsen op rekening. Levering van de bestelde goederen vindt plaats na toetsing en goedkeuring van de order en de afnemer door TelecomSupplier.
 6. Facturering vindt plaats op de dag van levering. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.
 7. Indien de afnemer verschuldigde bedragen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de afnemer met ingang van de vervaldatum in verzuim en met ingang van de vervaldatum over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 12% per jaar verschuldigd. Indien de afnemer verschuldigde bedragen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de afnemer het bedrag van de door TelecomSupplier te maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte - waaronder de niet geliquideerde proceskosten - aan TelecomSupplier verschuldigd.
 8. TelecomSupplier is bevoegd om betalingen van de afnemer - ondanks andersluidende vermeldingen van de afnemer - eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen die voortvloeien uit tekortkomingen van de afnemer in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
 9. De afnemer is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen tegenover TelecomSupplier op te schorten. Verrekening van (betalings)verplichtingen met TelecomSupplier is slechts mogelijk met schriftelijke instemming van TelecomSupplier. De afnemer is niet bevoegd de overeenkomst met TelecomSupplier te ontbinden indien TelecomSupplier in verzuim is.
 10. Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen tegenover TelecomSupplier niet volledig of binnen de geldende betalingstermijn nakomt, is TelecomSupplier bevoegd haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.
 11. De afnemer is verplicht om op eerste verzoek van TelecomSupplier de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van TelecomSupplier te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de afnemer de voldoening van de vorderingen van TelecomSupplier desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, is TelecomSupplier bevoegd om haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

 

Artikel 5 - Voorbehoud van eigendom en rechten

 1. Alle door TelecomSupplier aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van TelecomSupplier tot dat alle door de afnemer contractueel voor geleverde en/of te leveren zaken en/of verrichte en/of te verrichten werkzaamheden verschuldigde bedragen, waaronder de krachtens artikel 4, lid 5, hierboven verschuldigde bedragen en in verband met de - niet correcte - uitvoering van de overeenkomst verschuldigde bedragen, volledig aan TelecomSupplier zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van zaken waarop het in de vorige zin bedoelde eigendomsvoorbehoud rust en zal belanghebbenden - waaronder beoogde rechtverkrijgenden - van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis stellen.
 2. Andere rechten dan eigendomsrechten worden door TelecomSupplier steeds aan de afnemer verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan TelecomSupplier verschuldigde bedragen - waaronder de krachtens artikel 4, lid 5, hierboven verschuldigde bedragen - en de in verband met de - niet correcte - uitvoering van de overeenkomst verschuldigde bedragen volledig aan TelecomSupplier zijn betaald.

 

Artikel 6 - Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door TelecomSupplier tot stand gebrachte en/of door TelecomSupplier verstrekte voortbrengselen (zijnde: werken - waaronder computerprogrammatuur, documentatie, topografieën en databestanden -, onderscheidingstekens, uitvindingen, tekeningen, modellen en andere materialen) berusten uitsluitend bij TelecomSupplier of haar licentiegever(s). Het is de afnemer niet toegestaan om door TelecomSupplier tot stand gebrachte en/of door TelecomSupplier verstrekte voortbrengselen geheel of ten dele openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of - anderszins - als maker en/of rechthebbende daarvan te handelen. Door TelecomSupplier ten aanzien van voortbrengselen aan de afnemer verleende rechten omvatten uitsluitend in de overeenkomst uitdrukkelijk aan de afnemer verleende niet-exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van voortbrengselen in strijd met de rechten van TelecomSupplier en/of haar licentiegever(s), de bepalingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden en/of de toepasselijke wettelijke bepalingen. Aan de afnemer verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht onverminderd een behoudens artikel 5 uit de overeenkomst voortvloeiende bevoegdheid van de afnemer om van TelecomSupplier betrokken zaak in het kader van de normale ondernemingsactiviteiten aan gebruikers te verkopen en te leveren.
 2. Het is de afnemer niet toegestaan om aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom en omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie uit en van door TelecomSupplier tot stand gebrachte en/of door TelecomSupplier verstrekte voortbrengselen en geleverde zaken te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is de afnemer niet toegestaan om door TelecomSupplier tot stand gebrachte en/of door TelecomSupplier verstrekte voortbrengselen zonder toestemming van TelecomSupplier te - doen - wijzigen.
 4. Indien en voor zover TelecomSupplier computerprogrammatuur en andere materialen van derden aan de afnemer levert of anderszins verstrekt, zijn de op die programmatuur en andere materialen betrekking hebben voorwaarden van die derden van toepassing in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de afnemer kennis heeft kunnen nemen door het op zijn verzoek ter inzage verstrekken daarvan door TelecomSupplier.
 5. De afnemer zal TelecomSupplier vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat TelecomSupplier door gebruik van door de afnemer verstrekte materialen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt en alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van TelecomSupplier als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan TelecomSupplier vergoedt.

 

Artikel 7 - Garantie

 1. TelecomSupplier garandeert dat geleverde goederen voldoen aan hun technische specificaties en garandeert dat geleverde zaken gedurende een periode van minimaal twaalf maanden na de levering geen materiaal- en productiefouten vertonen. Deze garantie verplicht TelecomSupplier uitsluitend tot:
   herstel van fouten of levering van vervangende - onderdelen van - zaken door en voor rekening van TelecomSupplier;
  1. terugbetaling door TelecomSupplier aan de afnemer van de voor - het onderdeel van - de zaak, waarin de fout voorkomt geldende prijs indien herstel van fouten of levering van vervangende - onderdelen van - zaken door TelecomSupplier niet mogelijk is.
  2. De in artikel 7, lid 1, bedoelde garantie is niet van toepassing ten aanzien van: zaken die onjuist, onzorgvuldig, ondeskundig en/of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt of behandeld; zaken die door anderen dan door TelecomSupplier zijn hersteld, onderhouden en/of gewijzigd; gebreken in zaken die voortvloeien uit van (externe) oorzaken, welke TelecomSupplier in redelijkheid niet toe te rekenen zijn;
  3. TelecomSupplier is niet verantwoordelijk voor ondeugdelijk gebruik en/of installatie / configuratie van de geleverde producten; zaken waarvan de koopprijs - niet volledig - door de afnemer aan TelecomSupplier is betaald, dan wel een regeling overeen is gekomen met betrekking tot voldoening van de koopsom;
  4. Op door TelecomSupplier van een toeleverancier betrokken goed is uitsluitend op door de toeleverancier ten behoeve van TelecomSupplier verleende garantie van toepassing. TelecomSupplier zal de afnemer op verzoek over - de inhoud van - een door de toeleverancier verleende garantie inlichten;
  5. De afnemer dient in het geval van een garantie kwestie zo spoedig mogelijk de betreffende zaak franco en in originele verpakking aan TelecomSupplier te retourneren, bij gebreke waarvan ieder recht van de afnemer op de garantie vervalt.
  6. Op TelecomSupplier rusten ten aanzien van materiaal- en productiefouten in geleverde zaken geen verder strekkende garantieverplichtingen en aansprakelijkheden dan in dit artikel verwoord.
  7. Doet zich toch een defect voor, dan verzoeken wij de afnemer een RMA (Retourneren Met Autorisatie) aan te vragen bij TelecomSupplier. TelecomSupplier verplicht zich uitsluitend tot herstel van de goederen of tot levering van een vervangend artikel.
  8. Betreft het defect een goed dat in vijf werkdagen voorafgaand aan het constateren van het defect is geleverd door TelecomSupplier, dan spreken wij over een DOA (Dead On Arrival). De afnemer dient dit defect te melden binnen vijf werkdagen na levering, tevens dient het product retour te worden gezonden binnen tien werkdagen na levering

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en schadevergoeding

 1. Onverminderd de inhoud van artikel 7, zijn aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van TelecomSupplier beperkt door hetgeen in deze algemene voorwaarden bepaald. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op door de afnemer op onrechtmatige daad van TelecomSupplier gebaseerde vorderingen. De eventuele door TelecomSupplier te vergoeden schade uit hoofde van wanprestatie, dan wel onrechtmatige daad is gelimiteerd tot een bedrag van de factuurwaarde.
 2. Geschillen omtrent de uitleg van een overeenkomst, dan wel een geschil tussen TelecomSupplier en de afnemer zal voorgelegd worden aan de Rechtbank te Zutphen. Voornoemde rechtbank zal exclusief bevoegd zijn om van het geschil kennis te nemen.
 3. Op overeenkomsten tussen TelecomSupplier en de afnemer en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De bepalingen uit het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) zijn uitgesloten.